top of page
Het maken van aantekeningen

Privacyverklaring

Privacyverklaring: Diensten

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Aria (hierna te noemen Aria huid- en oedeemtherapie) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Aria Huid- en oedeemtherapie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Aria Huid- en oedeemtherapie  verstrekt. 

Aria huid- en oedeemtherapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam                       

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw IP-adres

Uw medische gegevens

WAAROM ARIA HUID- EN OEDEEMTHERAPIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Aria huid- en oedeemtherapie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Aria huid- en oedeemtherapie uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

HOE LANG ARIA HUID- EN OEDEEMTHERAPIE GEGEVENS BEWAART

Aria huid- en oedeemtherapie bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

Aria huid- en oedeemtherapie verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Aria huid- en oedeemtherapie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Aria huid- en oedeemtherapie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS 

Aria huid- en oedeemtherapie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Aria huid- en oedeemtherapie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Aria huid- en oedeemtherapie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Aria huid- en oedeemtherapie heeft hier geen invloed op.

Aria huid- en oedeemtherapie heeft Google geen toestemming gegeven om via Aria huid- en oedeemtherapie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN                                

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aria-huidtherapie.nl

Aria huid- en oedeemtherapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN      

Aria huid- en oedeemtherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Aria huid- en oedeemtherapie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Aria huid- en oedeemtherapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Aria huid- en oedeemtherapie op via info@aria-huidtherapie.nl

www.aria-huidtherapie.nl is een website van www.mijndomein.nl

ARIA HUID- EN OEDEEMTHERAPIE IS ALS VOLGT TE BEREIKEN:

POSTADRES

Locatie Emmeloord: de Urkerweg 1, 8303 BX Emmeloord
Locatie Kampen Bumastraat 13, 8265 Kampen


VESTIGINGSADRES

Locatie Emmeloord: Urkerweg 1, 8303 BX Emmeloord
Locatie Kampen Bumastraat 13, 8265 Kampen

INSCHRIJVING KVK

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 50494589

TELEFOONNUMMER: 0527-637408

E-MAILADRES: info@aria-huidtherapie.nl

Algemene voorwaarden

Kwaliteit:
Aria huid- en oedeemtherapie is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en opgenomen in het kwaliteitsregister paramedici onder nummer: 49913120188.Het eerste consult zal bestaan uit een intakegesprek , en huidtherapeutisch onderzoek. Tijdens het intakegesprek kunt u mondeling uw huidklachten en uw verwachtingen ten aanzien van de therapie naar voren brengen. Nadat de huidtherapeut uw hulpvraag heeft geanalyseerd zal met u besproken worden welke de huidtherapeutische behandelingsmogelijkheden voor u zijn. Indien noodzakelijk geacht, wordt direct gestart met de behandeling. In andere gevallen wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Toestemming verlenen:
In het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) zult u toestemming moeten verlenen tot behandeling, het zogeheten Schriftelijk Informed Consent. Bij een minderjarige (jonger dan 18 jaar) dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor start van het behandeltraject. Bij het niet verlenen van de behandelingstoestemming zal er NIET behandeld worden.

Privacy:
De gegevens met betrekking tot natuurlijke personen zijn opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw medische gegevens worden niet zonder uw voorafgaande toestemming aan derden (anders dan de verwijzende arts, medebehandelaar, waarnemer of stagiaire) verstrekt.

Verhindering:
Verhinderingen bij een afspraak dient u minimaal 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Indien u niet tijdig afzegt wordt de gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van een afspraak behoudt Aria huid- en oedeemtherapie het recht om voor een niet nagekomen afspraak 50% van de kosten van de geplande afspraak in rekening te brengen. Dit kan niet in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar. Bij telefonische afmelding via het antwoordapparaat of per email wordt de tijd van afmelding geregistreerd.

Vergoedingen:
De kosten voor huidtherapie en/of oedeemtherapie worden in de meeste gevallen vanuit het aanvullende verzekeringspakket door uw zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoed. Deze vergoedingen voor uw huidtherapeutische behandeling verschillen per huidaandoening en zorgverzekeraar. De verschillende zorgverzekeraars hanteren hun eigen voorwaarden voor het te vergoeden bedrag en aantal behandelingen door een huidtherapeut, afhankelijk van de polisvoorwaarden. U dient er zelf voor te zorgen dat u hiervan op de hoogte bent. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden:
Na behandeling krijgt u van ons een factuur. U kunt deze factuur direct contant te betalen (het is niet mogelijk te pinnen). In noodgevallen kunt u het over maken op rekeningnummer 136462138 ten name van Aria huid- en oedeemtherapie. U kunt dan zelf de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar indien uw behandeling wordt vergoed. Ongeacht of de factuur door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling van de factuur. In het geval u de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, bent u in verzuim. De huidtherapeut is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij u in rekening te brengen. De huidtherapeut is dan tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.

Klachten:
In geval van ontevredenheid of een klacht van de patiënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de patiënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de patiënt. Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de patiënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns.

Privacyverklaring: Over
bottom of page